Opšti uslovi upotrebe interneta

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Opštim uslovima za pružanje Internet usluga posredstvom modema i WiFi bežične veze uređuju se uslovi pod kojima pružalac Internet usluge vrši pojedine vrste usluga i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza pružaoca Internet usluga i Korisnika Internet usluga u vezi sa vršenjem, odnosno korišćenjem usluga.

Član 2

U daljem tekstu će se koristiti sledeća skraćenja naziva:

Tehnički opisi se pozivaju na RFC dokumente u kojima su definisani Internet protokoli. RFC dokumenti su javno dostupni i mogu se naći na adresi www.ietf.org.

Član 3

PROVAJDER i KORISNIK mogu da ugovaraju i uslove za vršenje i korišćenje Internet usluga drugačije od onih koji su utvrđeni Opštim uslovima.

Član 4

KORISNIK je pravno lice ili fizičko lice (pojedinac) čiji je Internet uređaj na njegov zahtev uključen u PROVAJDEROVU mrežu koja je deo globalne svetske mreže Internet.

Član 5

Svako zainteresovano pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: lice) može da postane KORISNIK i u skladu sa tim dobije Priključak od PROVAJDERA i koristi ga, ako su ispunjeni određeni uslovi.

Lice koje želi da postane KORISNIK obraća se PROVAJDERU sa zahtevom za priključenje na Internet na propisanom obrascu u kome navodi osnovne podatke o sebi i mestu gde želi da ostvari priključenje.

PROVAJDER analizira dobijeni zahtev za priključenje i odgovara zainteresovanom licu na jedan od dva načina:

Ukoliko PROVAJDER odgovori potvrdno, ponudiće licu priključenje na matični server PROVAJDERA, a posle upoznavanja sa opštim uslovima i cenovnikom, lice postaje KORISNIK gde se njegov potpis na pristupnom obrascu tretira kao svojevoljni pristup za priključenje na MREŽU.

Član 6

Da bi PROVAJDER odgovorio potvrdno na zahtev zainteresovanog lica da postane KORISNIK neophodno je da su zadovoljeni sledeći preduslovi:

PROVAJDER zadržava pravo da odbije zahtev zainteresovanog lica da postane KORISNIK ako je ranije postojao korisnički odnos koji je raskinut krivicom zainteresovanog lica.

Član 7

KORISNIK je na svojoj lokaciji dužan da obezbedi uslove za realizaciju Priključka i to:

Ukoliko KORISNIK ne obezbedi uslove za realizaciju ugovorenog Priključka, u roku od 60 dana od dana potpisivanja pristupnog obrasca smatraće se da je KORISNIK odustao od realizacije ugovorenog Priključka.

Nakon što KORISNIK obezbedi uslove za realizaciju Priključka, PROVAJDER je dužan da KORISNIKOVE Internet uređaje i instalacije priključi na PROVAJDEROVU mrežu u roku od 30 dana.

Priključenje korisničkih Internet uređaja na PROVAJDEROVU mrežu vrši ovlašćeno lice PROVAJDERA ukoliko drugačije nije definisano.

Član 8

KORISNIK je dužan da svoje uređaje ili instalacije u svom prostoru održava u stanju koje obezbeđuje pravilno i uredno prenošenje Internet saobraćaja (posredstvom modemske ili WiFi bežične mreže) i da uptrebom tih uređaja i instalacije ne ometa:

KORISNIK ne sme ni na koji način da popravlja, prepravlja ili menja WiFi bežični uređaj koji je priključen na mrežu PROVAJDERA, niti da priključuje drugi WiFi bežični uređaj bez pismenog odobrenja PROVAJDERA.

Član 9

PROVAJDER ima pravo da vrši pregled ispravnosti WiFi bežičnih uređaja i KORISNIKOVIH instalacija i da proverava da li se ti uređaji i instalacije koriste i održavaju u skladu sa odredbama Opštih uslova. Prilikom obavljanja ovih pregleda KORISNIK ima pravo da traži na uvid ovlašćenje za vršenje pregleda koju je izdao PROVAJDER.

Ukoliko ovlašćeni radnik prilikom pregleda ustanovi da KORISNIKOVI uređaji i instalacije ne odgovaraju propisanim tehničkim uslovima ili na njima utvrdi tehničke smetnje ili nedostatke, dužan je da skrene pažnju KORISNIKU da je obavezan da uočenu neispravnost što pre otkloni, a najkasnije u roku od 7 dana. Na osnovu pismenog izveštaja radnika, PROVAJDER može KORISNIKOV uređaj privremeno isključiti iz saobraćaja do otklanjanja konstatovane smetnje, odnosno nedostatka.

Ukoliko KORISNIK ne otkloni tehničke smetnje, odnosno nedostatke na njegovim uređajima i instalacijama u roku od 7 dana od dana kada su uređaji i instalacije zbog toga privremeno isključeni iz saobraćaja na osnovu pismenog izveštaja ovlašćenog radnika, PROVAJDER može da donese odluku i ukine korisnički nalog.

Član 10

KORISNIK je odgovoran za:

INTERNET USLUGE

Pojam Internet usluge

Član 11

Pod Internet uslugama podrazumevaju se usluge koje obuhvataju: stvaranje tehničkih mogućnosti za priključenje, instalacija modema ili WiFi bežičnog uređaja, prenos IP saobraćaja, prenos elektronske pošte (u daljem tekstu E-mail), web hosting, DNS, DataBase housing, Server housing, iznajmljivanje opreme za pristup Internetu. U nastavku teksta će se umesto Internet usluga koristiti pojam USLUGA.

Član 12

Za izvršenje USLUGE KORISNIK plaća nadoknadu PROVAJDERU. Nadoknada se utvrđuje prema Cenovniku za pružanje usluga Interneta (u daljem tekstu: Cenovnik). Nadoknada se utvrđuje prema Cenovniku važećem u trenutku pružanja usluga.

Cenovnik donosi PROVAJDER i ima pravo da ga samostalno promeni. O promenama Cenovnika PROVAJDER je dužan blagovremeno obavestiti KORISNIKA, a najmanje 7 dana pre početka važenja novog cenovnika.

PROVAJDER obaveštava KORISNIKA o izmenama u Cenovniku na sledeće načine: E-mail-om i ističe Cenovnik na javno dostupnom web sajtu PROVAJDERA (www.sksyu.net) pod grupom Internet usluge ili cenovnik internet usluga.

Internet adresa

Član 13

Internet adresa (u daljem tekstu: IP adresa) identifikuje Internet uređaj na Internetu. IP adresa se predstavlja u formi četiri trocifrena broja međusobno odvojena tačkama, naprimer 123.123.123.123 (sa time da je vrednost svake cifre od 0 do 255). IP adresa može biti javna i privatna. Javna IP adresa je jedinstvena u okviru celog Interneta. Privatna IP adresa je jedinstvena u okviru PROVAJDEROVE mreže. Svakom Internet uređaju koji se priključuje na MREŽU dodeljuje se njegova IP adresa.

Dodeljivanjem IP adresa KORISNIKOVIM Internet uređajima se vrši statički od strane ovlaštenog lica PROVAJDERA prilikom priključenja na mežu, ili dinamički u slučaju povezivanja modema putem analogne telefonske linije. Adresa za WiFi bežični uređaj ili kablovski priključak je IP adresa i služi samo internu komunikaciju sa PROVAJDEROM i za KORISNIKA nije bitna.

Privatna IP adresa ne omugućava direktnu vezu sa drugim Internet uređajima na Internetu, komunikacija sa drugim uređajima na Internetu se obavlja korišćenjem adresne translacije (NAT, Network Address Translation). Privatna IP adresa se koristi kada je potrebno onemogućiti da neki uređaj bude vidljiv sa Interneta.

Dodeljivanje IP adrese nekom KORISNIKOVOM Internet uređaju se smatra uslugom. Broj uređaja koji dobijaju IP adrese, tip adrese (privatna ili javna), vreme na koje je adresa dodeljena, kao i samu adresu određuje PROVAJDER na osnovu Tarifnog paketa i ostalih usluga koje je izabrao KORISNIK. Za KORISNIKOVE Internet uređaje PROVAJDER dodeljuje određeni broj adresa u skladu sa tarifnim paketom. PROVAJDER ima pravo da promeni IP adresu koju daje KORISNIKOVIM Internet uređajima ukoliko drugačije nije dogovoreno.

Priključenje na Internet

Član 14

Priključenje KORISNIKA na Internet je usluga kojom se KORISNIKOVI uređaji posredstvom modema, WiFi bežičnog uređaja ili kablovskim instalacijama spajaju na MREŽU.

Vezano za obavljanje priključenja KORISNIKOVIH Internet uređaja na MREŽU moguće su sledeće aktivnosti PROVAJDERA:

  1. Stavaranje tehničke mogućnosti za priključenje, koje obuhvata:
  2. Potpisom Radnog naloga radniku koji vrši priključenje, KORISNIK overava da je usluga obavljena.

  3. Instalacija modema na lokaciji KORISNIKA, koje obuhvata:
  4. Potpisom Radnog naloga radniku koji vrši priključenje, KORISNIK overava da je usluga obavljena.

  5. Uključenje nakon isključenja. Usluga se sastoji samo od aktivnosti na opremi PROVAJDERA.
  6. Preseljenje priključka, usluga koja se obavlja kada KORISNIK želi da promeni lokaciju na kojoj ostvaruje priključak.
    U slučaju da je zahtev tehnički izvodljiv, usluga obuhvata (A) stvaranje tehničkih mogućnosti i (B) instalacije modema na novoj lokaciji KORISNIKA što će PROVAJDER na zahtev KORISNIKA uraditi i naplatiti za to odgovarajuću nadoknadu. Ukoliko na novoj lokaciji to tehnički nije izvodljivo KORISNIK ima mogućnost ili da svojom voljom raskine Ugovor ili da nastavi korišćenje na staroj lokaciji.

Pored navedenih, KORISNIK može da sa PORVAJDEROM dogovori i vršenje drugih, ovde nespecifiranih, tehničkih usluga na lokaciji KORISNIKA. Nadoknadu za te usluge PROVAJDER će naplatiti prema Cenovniku i srazmerno utrošenom vremenu i troškovima dolaska na lokaciju KORISNIKA.

Za usluge koje se obavljaju na opremi KORISNIKA moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

Promena lokacije KORISNIKA

Član 15

U slučaju da dođe do preseljenja KORISNIKA na drugu lokaciju, KORISNIK o tome mora odmah obavestiti PROVAJDERA, ukoliko je priključen putem WiFi bežične veze ili kablovske instalacije.

KORISNIK se obraća PROVAJDERU Zahtevom za preseljenje priključka. Ukoliko na toj drugoj lokaciji postoje sve tehničke mogućnosti za postojanje, biće izvršena usluga preseljenja priključka.

Ukoliko ne postoje tehnički preduslovi za realizaciju servisa, Ugovor se raskida na zahtev KORISNIKA i PROVAJDER pri tome ne snosi nikakvu dalju obavezu prema KORISNIKU. PROVAJDER nije odgovoran za ovako izazvan prekid u korišćenju usluga od strane KORISNIKA, niti za eventualne tehničke i druge probleme koji kao posledica preseljenja mogu da nastanu.

Prenos Internet saobraćaja

Član 16

Prenos Internet saobraćaja je usluga prenosa Internet paketa (u daljem tekstu: IP paketa) između KORISNIKOVOG Internet uređaja i bilo kog drugog uređaja na Internetu. Internet saobraćaj klasifikujemo kao:

Svaki IP paket ima polaznu i odredišnu IP adresu, koje govore o tome ko je poslao IP paket i kome je taj paket namenjen.

Internet saobraćaj između KORISNIKA i Interneta može sa strane PROVAJDERA da bude ograničen kako po brizini protoka (obimu saobraćaja u jednoj sekundi) tako i po ukupnom obimu u jednom obračunskom periodu (naprimer 1000 MB za mesec dana), na osnovu tarifnog paketa koji je KORISNIK izabrao.

Svaki IP paket ima svoju veličinu koja se izražava u bajtima, u koju se računaju kako KORISNIKOVI podaci tako i okvir paketa (zaglavlje i CRC). Saobraćaj se izražava u bajtovima (oznaka B) i većim jedinicama: kilobajtima (1 kB = 1024 B) i megabajtima (1 MB = 1024 KB = 1048576 B).

Član 17

PROVAJDER kontroliše samo mali deo celog Interneta i ne može preuzeti na sebe odgovornost gde će IP paket koji je upućen nekom internet uređaju i stići do njega, da će biti neizmenjen i da niko drugi neće saznati njegov sadržaj.

Ako ugovorom između KORISNIKA i PROVAJDERA nije preciznije određeno, PROVAJDER se obavezuje da će učiniti ono što je potrebno da se usluga prenosa podataka obavlja standardnim kvalitetom.

Član 18

Za priključke na Internet posredstvom modema, WiFi bežične veze ili kablovske instalacije PROVAJDER je obavezan da pruži neprekidan pristup Internetu izuzev u slučajevima koji se mogu klasifikovati kao:

Član 19

Bilo koji prekid izazvan planiranim održavanjem opreme PROVAJDERA ne mora biti najavljen. Prekid po ovom osnovu ne može biti duži od 12 sati. Ukupno trajanje prekida po ovom osnovu u jednom kalendarskom mesecu ne može biti duže od 36 sati.

Prekidi usled kvarova, kvarova NADPROVAJDERA ili elementarnih nepogoda nisu unapred predvidivi te se PROVAJDER ne može obavezati vremenski za njihovo otklanjanje.

Elektronska pošta

Član 20

Elektronska pošta (u daljem tekstu: E-mail) je usluga prenosa elektronskih poruka preko Interneta. Sadržaj poruke može biti: tekst, slika, zvučni ili video zapis. Pošiljalac i primalac poruke se identifikuju pomoću E-mail adresa koje su u formi ime_korisnika@ime_domena. Ime_korisnika je jedinstveno u okviru domena koji se zove: ime_domena. Ime domena je niz reči spojenih tačkama koji opisuju mesto domena u hijerarhiji Internet domena pri čemu je najviši nivo hijerarhije na desnom kraju. Format E-mail poruke definiše standard RFC 822.

PROVAJDER pruža uslugu prenosa E-mail poruka za svoje KORISNIKE upotrebom standardnih Internet protokola. Slanje i prijem E-mail poruka se ostvaruje sa KORISNIKOVOG Internet uređaja priključenog na MREŽU a posredstvom PROVAJDEROVIH E-mail servera. Slanje E-mail se obavlja slanjem poruke SMTP serveru PROVAJDERA upotrebom SMTP protokola (RFC 821), a server PROVAJDERA dalje šalje poruku do finalnog odredišta. Pristigle E-mail poruke za KORISNIKA se čuvaju na serveru PROVAJDERA u prostoru koji se naziva MAILBOX, odakle ih KORISNIK upotrebom POP3 protokola (RFC 1939) prenosi na svoj Internet uređaj (sa POP3 servera).

Imena odnosno adrese servera za razmenu E-mail-a, kao i svi ostali potrebni podaci saopštavaju se KORISNIKU putem web starnice PROVAJDERA (www.sksyu.net) pod grupom Internet podešavanja.

PROVAJDER dodeljuje KORISNIKU E-mail adrese u okviru svog domena tako da su one jedinstvene. Broj E-mail adresa koje PROVAJDER dodeljuje KORISNIKU zavise od tarifnog paketa i od ostalih usluga koji je izabrao KORISNIK. Zbog ograničenja resursa PROVAJDER može da ograniči veličinu MAILBOX-a, pojedinačne poruke koja se u njega smešta ili ukupne veličine E-mail poruka primljenih/poslatih u određenom periodu.

PROVAJDER kontroliše samo mali deo celog Interneta i ne može preuzeti na sebe odgovornost da će poruka koja je upućena nekom Internet KORISNIKU i stići do njega, da će biti cela, da će biti neizmenjena i da niko drugi neće saznati njen sadržaj. PROVAJDER će učiniti sve što je u njegovoj moći da poruka dođe do svog odredišta. Ukoliko nije zadovoljan kvalitetom koji pruža standardni SMTP servis za prenos E-maila KORISNIK može upotrebiti neki drugi protokol za prenos elektronskih poruka bez oslanjanja na standardne mehanizme koje obezbeđuje PROVAJDER.

PROVAJDER ima pravo da ograniči pristup svojim serverima za E-mail (kako za preuzimanje E-maila tako i za slanje E-maila drugim Internet korisnicima) samo na one Internet uređaje koji su priključeni na svoju mrežu.

PROVAJDER ima pravo da automatizovanim alatima vrši provere na prisustvo računarskih virusa u svim E-mail porukama koje se razmenjuju preko njegovih servera. Za one poruke za koje na osnovu pomenute provere opravdano sumnja da sadrže računarske viruse PROVAJDER ima pravo da ograniči prenos preko svojih E-mail servera.

Pristup E-mail-u smeštenom na serveru PROVAJDERA štiti se ograničavanjem pristupa samo na one Internet KORISNIKE koji znaju odgovarajuću lozinku, a o tome da lozinka ostane tajna, staraju se i KORISNIK i PROVAJDER u okviru svojih mogućnosti.

Web hosting

Član 21

Web hosting je usluga kojom se sadržaj (u daljem tekstu WEB prezentacija) koji je izabrao KORISNIK smešta na web server PROVAJDERA i stavlja na uvid ostalim korisnicima Interneta upotrebom HTTP protokola. Za Web hosting se mogu vezati sledeća ograničenja:

Web prezentacija može biti standardna ili lična (vezana za KORISNIKA). Lična WEB prezentacija je po adresi vezana za KORISNIKA tako što je adresa za pristup u formi http://users.ime_domena_provajdera/korisnik (naprimer http://users.sksyu.net/petar) Standardna Web prezentacija ima adresu koja nije vezana sa imenom PROVAJDERA (naprimer http://www.imefirme.co.rs).

U okviru prezentacije KORISNIK može pozvati skriptove koje PROVAJDER standardno stavlja na raspolaganje ili u dogovoru sa PROVAJDEROM može dodatno da stavi svoje skirptove. Skriptovi koji se stavljaju na server za prezentacije ne smeju ugrožavati druge podatke na tom serveru i na drugim serverima na Internetu, za to su odgovorni i KORISNIK i PROVAJDER.

KORISNIK može menjati sadržaj prezentacije upotrebom FTP protokola. Pristup sadržaju prezentacije radi izmene ograničen je samo na one Internet KORISNIKE koji zanju odgovarajuću lozinku, a o tome da lozinka ostane tajna, staraju se i KORISNIK i PROVAJDER u okviru svojih mogućnosti.

DNS usluge

Član 22

DNS servis je standardni Internet servis za prevođenje Internet simboličkih imena u IP adrese i obrnuto. Servis funkcioniše tako što postoje serveri sa podacima koji omogućavaju pomenutu konverziju. Sama usluga prevođenja imena u IP adrese (i obrnuto) je obavezna i besplatna.

Registracija imena KORISNIKOVOG Internet domena u okviru hijerarhije Internet imena je usluga koja se obavlja kod ovlašćenih i specijalizovanih registarcionih organizacija.

Usluga DNS Hosting je smeštanje podataka o vezama između KORISNIKOVIH Internet domena da dođu do tih podataka.

DataBase hosting

Član 23

DataBase hosting je usluga smeštanja baze podataka KORISNIKA na serveru PROVAJDERA i pružanje mogućnosti pristupa podacima smeštenim u tu bazu. PROVAJDER određuje tip baze podataka koji se može koristiti u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima i poslovnim politikom. Za DataBase hosting se mogu vezati sledeća ograničenja:

Podaci u bazi podataka se na serveru PROVAJDERA štite ograničavanjem pristupa samo na one Internet KORISNIKE koji znaju odgovarajuću lozinku, a o tome da lozinka ostane tajna, staraju se i KORISNIK i PROVAJDER u okviru svojih mogućnosti.

Server housing

Član 24

Server housing je usluga smeštanja KORISNOKOVOG servera (računara) u prostorijama PROVAJDERA i povezivanja brzom vezom na Internet. PROVAJDER obezbeđuje za KORISNIKOV server: vezu sa Internetom, električno napajanje, okruženje potrebno za rad (odgovarajuća temperatura, vlažnost,...), fizičku zaštitu uređaja i neophodan pristup serveru od strane KORISNIKA. Za uslugu Server housinga se mogu vezati sledeća ograničenja:

PROVAJDER propisuje tehničke karakteristike za server koji se koristi za Server housing.

TARIFNI PAKET

Član 25

Tarifni paket je složena usluga koja predstavlja nedeljivi skup usluga kao što su: priključak na Internet posredstvom modema WiFi bežične veze ili kablovske instalacije, prenos podataka, dodeljivanje IP adresa, E-mail usluge, DNS usluge, Web hosting usluge itd.

PROVAJDER u skladu sa svojom poslovnom politikom nudi određene tarifne pakete koji su opisani i čija je cena data u Cenovniku.

PROVAJDER ima pravo da izmeni tarifne pakete i cenovnik bez prethodne najave, a KORISNIK zadržava stare tarifne uslove samo u situaciji do isteka postojećeg već uplaćenog paketa.

Član 26

KORISNIK ima pravo da od više ponuđenih izabere tarifni paket koji odgovara njegovim potrebama i mogućnostima.

KORISNIK bira tačno jedan tarifni paket za određeni obračunski period. KORISNIK može da za različite obračunske periode bira različite tarifne pakete, izuzev ako se svojom voljom drugačije obavezao. Tarifni paket se bira pre početka obračunskog perioda. Ako KORISNIK do početka obračunskog perioda nije eksplicitno zahtevao promenu tarifnog plana smatraće se da ne želi promenu i da u narednom obračunskom periodu želi da koristi postojeći tarifni plan. KORISNIK može da promeni Tarifni paket popunjavanjem Zahteva za promenu tarifnog paketa na naplatnom mestu PROVAJDERA uz obaveznu autorizaciju.

U slučaju ukidanja tarifnog paketa koji KORISNIK koristi, KORISNIK treba da izabere tarifni plan koji mu odgovara, a ako to ne učini do početka sledećeg obračunksog perioda u kome njegov postojeći tarifni paket ne može više da se koristi PROVAJDER će umesto njega izabrati tarifni paket najsličnijem postojećem.

Član 27

Tarifni paket se opisuje sledećim karakteristikama:

Obračunski period je period vremena u kome se usluga pruža. Po pravilu je obračunski period jedan mesec. Pretplata je nadoknada koju KORISNIK plaća PROVAJDERU za korišćenje usluga specifiranih tarifnim planom u obračunskom periodu.

Brzine prenosa IP saobraćaja se izražavaju u bitima u sekundi, u kilobitima u sekundi (1024 bita u sekundi) ili u megabitima u sekundi (1,048.576 bita u sekundi). Skraćenice koje se koriste su bps, kbps i Mbps respektivno. Moguće je evidentirati količine prenetog saobraćaja u oba smera a u skladu sa obračunskom politikom i aktuelnim cenovnikom, saobraćaj se taifira i naplaćuje.

Ukoliko se naplata usluge vrši srazmerno prenetom saobraćaju, nadoknada se određuje kao proizvod jedinične cene i količine prenetog saobraćaja. Određena količina saobraćaja može biti uključena u cenu pretplate pa se u tom slučaju za naplatu po ostvarenom prenosu saobraćaja uzima samo saobraćaj preko te uključene količine. Maksimalna dozvoljena količina saobraćaja je gornja granica pružanja usluge prenosa podataka u jednom obračunskom periodu i predstavlja granicu do koje se PROVAJDER obavezuje da će prenositi podatke. Ako dođe do takvih prenosa podataka da se postigne prenos jednak maksimalno dozvoljenom prenosu, PROVAJDER ima pravo da prekine dalje pružanje usluge prenosa podataka sve do isteka tekućeg obračunskog perioda.

Način merenja i evidentiranja saobraćaja

Član 28

Internet saobraćaj koji se obavlja od KORISNIKOVIH uređaja i ka njima je usluga koju PROVAJDER obračunava i naplaćuje KORISNIKU.

Merenje ukupnog saobraćaja sa WiFi bežičnog uređaja i kablovskih instalacija vrši se na prolaznom serveru PROVAJDERA u tačnim vremenskim intervalima, gde se rezultat o ostvarenom saobraćaju u posmatranom vremenskom intervalu, smešta u bazu podataka za praćenje rada sistema i za naplatu, a koji stoji na uvid KORISNIKU u svakom trenutku na web stranici PROVAJDERA, nakon tačnog unosa korisničkog imena i lozinke KORISNIKA.

Način naplate usluga

Član 29

Sve usluge koje PROVAJDER izvrši za KORISNIKA se obračunavaju preko računa koji PROVAJDER ispostavlja KORISNIKU akontativno unapred, izuzev u slučajevima intervencije, servisiranja priključka i tome sličnog tipa usluga gde se račun ipostavlja od strane PROVAJDERA nakon izvršene usluge.

Račun se dostavlja poštom. Rok plaćanja je 7 dana od dostavljanja računa. Za datum dostavljanja smatra se datum isporučivanja.

Ukoliko iz bilo kog razloga ne dobije račun za obavljene Usluge, KORISNIK je dužan da kontaktira PROVAJDERA radi dobijanja računa. KORISNICI plaćanje obavljaju uplatom na tekući račun PROVAJDERA. Fizička lica imaju mogućnost da uplatu obave i na naplatnim mestima PROVAJDERA.

U slučaju neblagovremenih uplata ili kršenja drugih odredaba Opštih uslova od strane KORISNIKA, PROVAJDER ima pravo da uputi pismenu opomenu KORISNIKU. PROVAJDER ima pravo da naplati nadoknadu za svoje angažovanje po osnovu opominjanja u skladu sa Cenovnikom.

PROVAJDER zadržava pravo da u slučaju neblagovremene uplate privremeno prestane sa pružanjem usluge KORISNIKU isključivanjem iz sistema ili suspendovanjem Internet usluga do trenutka izmirenja obaveza. Ponovna uključenja KORISNIKA, koji su isključeni zbog neblagovremenih uplata, naplaćuju se u skladu sa važećim Cenovnikom. PROVAJDER zadržava pravo da u slučaju neblagovremenih uplata obračunava zakonsku zateznu kamatu na fakturisani iznos.

Nedozvoljeno ponašanje KORISNIKA

Član 30

Ponašanje KORISNIKA smatraće se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima SRJ i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio PROVAJDER a o čijem prihvatanju je od strane PROVAJDERA KORISNIK obavešten. Ponašanje KORISNIKA smatraće se nedozvoljenim naročito:

Distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

Obaveze PROVAJDERA

Član 31

Ukoliko po svojoj oceni zaključi da se KORISNIK u korišćenju servisa ponaša na nedozvoljen način, PROVAJDER ima pravo da KORISNIKA pismeno ili usmeno upozori i da ga obavesti o radnjama sa čijim izvršavanjem mora da prestane, uz suspenziju Korisničkog naloga na rok do maksimalno 10 dana. Pored toga, u ovom slučaju PROVAJDER ima pravo da podatke o KORISNIKU i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Ukoliko KORISNIK i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, PROVAJDER ima pravo da Korisnički nalog ukine, a da KORISNIK odgovara i za svu pričinjenu štetu. Ocena PROVAJDERA o nedozvoljenom ponašanju KORISNIKA smatraće se osnovanom onda kad postoji razumna sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja KORISNIKA gore navedenog.

Ostale obaveze PROVAJDERA

Član 32

Pored napred navedenih obaveze PROVAJDERA su:

Ograničenje odgovornosti PROVAJDERA

Član 33

PROVAJDER ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče.
PROVAJDER ne odgovara za pravilno funkcionisanje telefonskih linija koje je iznajmio od TELEKOM-a, ukoliko do problema u radu ovih linija dođe isključivo iz razloga na koje PROVAJDER ne može da utiče.
PROVAJDER ne odgovara za štetu koju KORISNIK nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima.
PROVAJDER ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost KORISNIKA koju na Internetu izvrši treće lice.
PROVAJDER ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje KORISNIK razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta.
PROVAJDER ne odgovara za štetu koja nastane za KORISNIKA ili treće lice usled povrede KORISNIKOVE obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu.
PROVAJDER ne garantuje da datoteke snimljene sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. KORISNIK je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. PROVAJDER nije odgovoran takvu vrstu štete.
PROVAJDER ne odgovara za smetnje u Wireless komunkaciji, za sigurnost i privatnost podatataka na KORISNIKOVOM računaru, za sigunost i privatnost podataka prenešenih putem Wireless signala, zbog same prirode komunikacije preko radio signala standarda 802.11b 2.4 GHz.

Kontakt KORISNIKA sa PROVAJDEROM

Član 34

Komunikacija KORISNIKA sa PROVAJDEROM po svim pitanjima bitnim za pružanje Internet usluga vršiće se isključivo u pisanoj formi, pod kojom se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili isticanje obaveštenja na Web stranicu PROVAJDERA. Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom dostavljeno KORISNIKU onog dana kada je isto isporučeno u njegov mailbox kod PROVAJDERA. Mailbox-om kod PROVAJDERA se smatra prostor hard diska odnosno memorije računara PROVAJDERA koji je rezervisan za čuvanje prispelih poruka elektronske pošte određenog KORISNIKA, do koga KORISNIK može doći i prispele poruke preneti na svoj računar u svako doba.

Uslovi pod kojima PROVAJDER ima pravo na brisanje naloga KORISNIKA

Član 35

PROVAJDER nije dužan zadržati neaktivne naloge KORISNIKA, ako se ispuni jedan od dole navedenih uslova:

Član 36

Naplatna mesta PROVAJDERA sa radnim vremenima su istaknuta na Web stranici PROVAJDERA na adresi www.sksyu.net

Član 37

Primena ovih Opštih uslova počinje dana 20.12.2005. i traje do izmene od strane PROVAJDERA.