Uslovi garancije pri kupovini računara i opreme

Garantni rok počinje od datuma preuzimanja proizvoda, i on iznosi 24 (dvadesetičetiri) meseci, osim ako to nije drugačije naznačeno. Neispravan uređaj se od strane SKS Company preuzima, konstatuje se kvar, i šalje se u ovlašteni servis. Kvar će se otkloniti u roku od 45 (četrdeset i pet) radnih dana od dana prijema uređaja od strane ovlašćenog servisa. Ukoliko se kvar na uređaju ne može otkloniti, ovlašteni servis se obavezuje da će neispravan uređaj na zahtev kupca zameniti sa ispravnim. U slučaju da uređaj nije u tom trenutku tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neki adekvatan uređaj uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Boravak uređaja na servisu, kao ni ugradnja delova ne utiče na dužinu garancije.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uredjaja a ne na njegovu funkcionalnost, jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim specifikacijama uređaja, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani sklop zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Garancija se ne odnosi na poslove održavanja uređaja (računara ili komponenti) tojest čišćenje, podmazivanje itd. Od korisnika se očekuje da računar i komponente ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave, hladne ili tople prostorije itd.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom će se otklanjati isključivo na teret kupca. Garancija se ne odnosi na opremu koja se tretira kao potrošni materijal poput tastatura, miševa, zvučnika i mikrofona osim ako to nije posebno navedeno. Rok za reklamacije u slučaju fabričke neispravnosti za te proizvode je 8 (osam) dana.

Prilikom vraćanja uređaja na reklamaciju kupac je dužan da uređaj donese u originalnoj ambalaži sa pratećom dokumentacijom i programima.

SKS Company ne snosi odgovornost za:

Garancija takodje ne važi u sledećim slučajevima:

U garanciju ne ulaze ostećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže i održavanja ili korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala u odnosu na propisan, mehanička ostećenja nastala krivicom kupca. Ostećenja nastala zbog varijacije napona električne mreže, udar groma i pratećih pojava, kao i slučajevi izlaganja uređaja uticaju vlage, vatre, sunca i slično. Fizički oštećene ili spaljene elektronske komponente: procesori, čipovi, diode, kondenzatori, regulatori napona i druge elektronske komponente ne podležu garanciji.